Drobečková navigace

Úvod > Družina > Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

při Základní škole Netín, okres Žďár nad Sázavou

Školní družina:

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmových činností, odpočinku, rekreace a zábavy účastníků.

Časové rozvržení a uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte.

Upozornění:

Za mobilní telefony, peníze, hračky a jiné cenné předměty přinesené z domova se neručí.

 1. Organizace činnosti

  1.1 Provoz ve školní družině je následující:

  Pondělí 11:30 – 16:00
  Úterý 11:30 – 16:00
  Středa 11:30 – 16:00
  Čtvrtek 11:30 – 16:00
  Pátek 11:30 – 15:30

  1.2 Odchody dětí ze ŠD se řídí rozpisem udaným rodiči v zápisním lístku.

  1.3 Předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka školní družiny. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy

  1.4 ŠD nebude provozována v době školních prázdnin.

  1.5 Rodiče přihlášených účastníků k docházce do ŠD budou hradit příspěvek ve výši 80 Kč měsíčně, splatný ve dvou splátkách (viz Stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině – příloha Vnitřního řádu ŠD)

  1.6 K 1. 1. 2024 určuje výši úplaty za ŠD zřizovatel.

 2. Přihlašování a odhlašování

  2.1 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Platnost zápisního lístku je jeden školní rok. Pro přihlášené účastníky je docházka povinná.

  2.2 Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

  2.3 Odhlášení dítěte ze školní družiny se provádí písemnou formou, která obsahuje přesné datum odhlášení a vlastnoruční podpis zákonného zástupce.

 3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

  3.1 Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve Školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá hernu, tělocvičnu, hřiště a okolí školy, řídí se příslušnými řády a předpisy o bezpečnosti. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní knize.

 4. Chování žáků

  4.1 Účastníci bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští.

  4.2 Ve školní družině se účastník řídí pokyny vychovatelky, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny.

  4.3 Účastníci jsou denně poučeni o bezpečnosti ve všech výchovných a rekreačních činnostech a jsou povinni ji dodržovat spolu s obecně platnými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví. Jakýkoliv úraz je účastník povinen ohlásit vychovatelce. U vážného poranění vychovatelka zajistí lékařské ošetření, oznámí úraz vedení školy, zapíše ho do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.

  4.4 Obuv, oděv a aktovky odkládají účastníci na určené místo. Odložené věci musí být řádně označeny. Případná ztráta nebo záměna musí být včas nahlášena vychovatelce. Dětem je doporučeno nenosit cenné věci do školní družiny. Za případnou ztrátu škola neručí.

  4.5 Svévolné poškození her, hraček, učebních pomůcek, inventáře hradí viník.

  4.6 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Při odchodu ze ŠD dbá účastník na pořádek a úklid pracovního místa a šatny.

  4.7 Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen.

 5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

  5.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není dovoleno v době mimo zájmové vzdělávání zdržovat se v prostorách školní družiny, pokud nad nimi není vykonáván dohled.

  5.2 Každý úraz, poranění či nehodu během zájmového vzdělávání účastníci vzdělávání ihned ohlásí vychovatelce.

  5.3 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

  5.4 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.

  5.5 Při zjištěných projevech rizikového chování žáků školní družina postupuje v souladu s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování.

 6. Práva a povinnosti zákonných zástupců

  6.1 Zákonní zástupci mají právopřihlásit své dítě do ŠD (odhlásit své dítě ze ŠD) i během školního roku.

  6.2 Mají právo být informováni o činnosti ŠD.

  6.3 Mají právo uplatnit slevu nebo úplné prominutí úplaty ŠD.

  6.4 Mají právo se v případě nespokojenosti obrátit na ředitelku školy.

  6.5 Zákonní zástupci mají povinnost dodržovat provozní dobu školní družiny a časy vyzvednutí dětí ze školní družiny uvedené v zápisním lístku.

  6.6 Na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se dítěte.

  6.7 Informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, alergiích nebo jiných závažných skutečnostech týkajících se dítěte.

  6.8 Oznamovat údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích.

  6.9 Změnu bydliště, zaměstnání nebo telefonu oznamují rodiče písemně.

 7. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka v danou dobu

  7.1.Jestliže žák nebude vyzvednut do stanovené doby a nebyl dán souhlas zákonných zástupců k samostatnému odchodu ze ŠD, je vychovatelka povinna nepustit žáka ze ŠD a telefonicky kontaktovat zákonné zástupce. V případě, že tento pokus nebude úspěšný, zůstává žák pod dozorem vychovatelky. Ta se rozhodne dle okamžité situace, zda žáka doprovodí domů a tam předá zákonnému zástupci, nebo setrvá se žákem ve školní družině. Při odchodu ze ŠD zanechá vychovatelka vzkaz zákonným zástupcům na dveřích a zároveň informuje uklízečku. Ta případně informuje rodiče. Nebude-li žádný pokus úspěšný, informují ředitelku školy. V žádném případě žák nezůstává bez dozoru.

 8. Rozvrh činností

  8.1 Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Vhodné jsou spontánní individuální či skupinové aktivity. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Činnosti zaměřené na pohybovou rekreaci se vyznačují vydatnou pohybovou aktivitou.

  8.2 Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: horní třída ZŠ, herna, tělocvična, hřiště a okolí školy.

  8.3 Školní družina umožňuje žákům zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.

V Netíně dne 1. 9. 2023

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Holá