Drobečková navigace

Úvod > Družina > Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny

pro školní rok 2023/2024

 1.  

  Hlavním cílem je vést žáky k takovým formám činnosti, které výrazně odstraňují únavu ze školní výuky. Vést děti k orientaci v jednotlivých oblastech zájmové činnosti, k účelnému využívání volného času i k plnění základních povinností. Formovat tak u dětí jejich morální, občanské a humánní postoje.

  Činnost ve školní družině navazuje na plán základní školy. Při sestavování krátkodobých plánů činnosti ve ŠD čerpáme podněty z metodických materiálů školy, které doplníme vlastními náměty.

  1. V letošním školním roce 2023/2024 budeme klást důraz zejména na rozvoj morálních vlastností a estetickou výchovu.
 2.  

  Úkolem výchovy dětí ve školní družině je utváření všestranně a harmonicky rozvinuté tvůrčí osobnosti. Z tohoto hlediska vyplývají určité výchovně vzdělávací cíle a požadavky, které školní družina ve své činnosti sleduje.

  1. Biologický rozvoj

  Biologický rozvoj dítěte chápeme nejen jako rozvoj tělesný, ale i jako předpoklad pro zdravý rozvoj psychický. Velký význam má i dodržování zásad správného denního režimu, rozvržení práce a odpočinku, vhodné využití volného času, zejména k rozvíjení pohybové aktivity. 

  Z hlediska biologického rozvoje povedeme děti:

  • ke každodennímu pohybu na čerstvém vzduchu,
  • k osvojování a upevňování návyků týkající se osobní hygieny, ochrany zdraví, předcházení nemocem a úrazům,
  • k upevňování návyků správného držení těla, k postupnému zvládnutí pravidel pohybových her a sportů,
  • k odstraňování špatných návyků (hygienických a podobně).
  1. Psychický rozvoj

  Psychický rozvoj dítěte se týká rozvoje rozumového, citového a volního s přihlédnutím na věkové zvláštnosti dětí.

  V oblasti rozumového rozvoje povedeme děti:

  • k využívání poznatků, které děti získaly ve škole, mimo ni, ve výchovné činnosti ŠD i v běžném životě,
  • k získávání praktických zkušeností ze života přírody a společnosti a jejich využívání k dalšímu obohacování vědomostí,
  • k osvojení přiměřené dovednosti pracovat s knihou a jinými pomůckami (mapy, atlasy a podobně),
  • ke zdokonalování jazykového projevu,
  • k rozvíjení poznávacích procesů a vlastností (vnímání, pozorování, představivost, paměť, fantazie, myšlení, pozornost) při všech činnostech ŠD.

  V oblasti rozvoje citů vycházíme z předpokladů vytvoření dobrého vztahu mezi vychovatelkou a dětmi.

  V souladu s tím povedeme děti při všech činnostech:

  • k vytváření kladných citových vztahů a prožitků ve vztahu k přírodnímu a společenskému prostředí, k lidským výtvorům a podobně,
  • k formování vyšších kladných citů intelektuálních, estetických (smysl pro krásu) a morálních (přátelství, šetrnost, soucit, přejícnost a podobně),
  • k ovládání a kultivaci citových projevů, k ovládání záporných citů jako strach, závislost, zlomyslnost, afekty a nálady,
  • ke správnému řešení konfliktních situací.

  V oblasti vůle povedeme děti:

  • k potlačování nevhodného impulsivního jednání,
  • k samostatnému a iniciativnímu řešení nejrůznějších úkolů,
  • k sebeovládání,
  • k překonávání vnějších překážek a vnitřní nechuti k činnosti,
  • k vytrvalosti a houževnatosti při plnění úkolů.
 3. Sociální rozvoj

  Sociální stránka osobnosti se formuje vlivem společenských činností, prostředí a vztahů s přihlédnutím na potřeby dětí a individuální zvláštnosti.

  Z tohoto hlediska povedeme děti:

  • k osvojení běžných společenských pravidel a zvyklostí, kulturního chování a jejich uplatnění ve ŠD, ve škole, doma i na veřejnosti,
  • k podřizování se zájmům většiny, k pochopení odpovědnosti za porušení kázně,
  • k rozvoji řeči a komunikačních schopností,
  • k osvojování návyků vzájemného soužití s ostatními dětmi ve skupině, k ohleduplnosti k mladším, slabším, tělesně postiženým,
  • ke spolupráci ve skupině dětí, k vzájemné pomoci, k pocitu kolektivní odpovědnosti,
  • k samostatnosti, snaze uplatnit se v kolektivu,
  • k taktnímu, ale zásadovému prosazování názorů, které dítě považuje za správné.
 4. Tělesná výchova

  Uplatnění tělesné výchovy, sportu a turistiky má ve výchovně vzdělávací práci ŠD prvořadý význam. Je nezbytnou součástí pro udržování a rozvoj tělesného a duševního zdraví dětí, zdatnosti a rozvoj schopností překonávat překážky úměrně tělesným silám.

  V oblasti tělesné výchovy povedeme děti:

  • k pěstování základních pohybových dovedností a schopností v odpočinkové, rekreační, zájmové a společensky prospěšné činnosti,
  • k uspokojování a rozvíjení tělovýchovných, turistických a sportovních zájmů,
  • k zachování čistoty a hygienických návyků,
  • k uvědomělé péči o zdraví cvičením, otužováním a pohybem v přírodě,
  • k pěstování návyků každodenní pohybové činnosti směřující k tomu, aby se fyzický pohyb stal dětem radostí a nezbytnou životní potřebou,
  • k rozvíjení a upevňování charakterových a volních vlastností osobnosti (čestnost, ukázněnost, sebeovládání, rozhodnost, odvaha, nebojácnost, vytrvalost, samostatnost, rozvoj aktivity a iniciativy),
  • k rozvoji a upevňování vlastností nezbytných pro život v kolektivu (družnost, spolupráce, zdravá soutěživost, smysl pro organizovanost).
 5. Pracovní výchova

  Pracovní výchova přispívá k přípravě člověka pro intelektuální a manuální činnost a její význam je dán důležitostí duševní a fyzické práce pro vytváření hodnot společnosti a formování a výchovu jedince i kolektivu.

  V pracovní výchově povedeme děti:

  • k upevňování návyků sebeobsluhy,
  • k dodržování pořádku v osobních věcech a zásadách hygieny,
  • k dodržování bezpečnosti práce,
  • k pěstování návyků pracovat samostatně i v kolektivu
  • k zvládnutí vybraných základních technik a postupů při práci s různým materiálem,
  • k získávání zručnosti při zacházení s jednoduchými nástroji,
  • k vytrvalosti, dbát, aby každá započatá práce byla dokončena.
 6. Společenskovědní výchova

  V této oblasti činnosti ŠD povedeme děti:

  • k popisování a vysvětlování viděných přírodních jevů,
  • k pozorování práce lidí a přetváření přírody, k ochraně a tvorbě životního prostředí v okolí školy a bydliště,
  • k poznávání starých zvyků a obyčejů,
  • k poznávání místních památek, pověstí,
  • k dobrovolné činnosti prospěšné pro kolektiv školní družiny, školy, obce
 7. Mravní výchova

  Mravní výchova se chápe jako všestranné osvojování morálních norem a zásad v oblasti vztahu k práci a jejich výsledkům, vztahu ke kolektivu, vztahu k vlasti i jiným národům, vztahu k lidem vůbec.

  Vzhledem k významu mravních vlastností, které podstatně určují společenskou hodnotu člověka, povedeme děti:

  • k chápání a významu duševní i tělesné práce pro kolektiv třídy i ŠD
  • k chápání významu učení, pravidelné přípravy na vyučování jako specifické formy práce,
  • k rozvíjení volních a charakterových vlastností (svědomitost, pečlivost, přesnost a podobně),
  • k práci v kolektivu a pro kolektiv, ke spolupráci, vzájemné pomoci a soutěžení,
  • k tomu, aby práce a jiná společensky prospěšná činnost přinášela dítěti uspokojení, postupně se stala návykem a potřebou,
  • k vědomí, že nekvalitní práce škodí nejen mně, ale i ostatním,
  • ke kamarádským a přátelským vztahům mezi dětmi i jinými kolektivy,
  • k uvědomělé kázni dle přání kolektivu i vychovatelky,
  • k úctě k mateřskému jazyku, k slušnému a správnému vyjadřování,
  • k návyku správného společenského chování,
  • k úctě a zdvořilosti k rodičům, učitelům, vychovatelům, dospělým lidem, ke starým lidem, k pomoci slabým a nemocným,
  • k rozvíjení kladných sociálních citů (přátelství, láska, soucit, přejícnost, obětavost, vlídnost) a potlačování záporných (závist, škodolibost, sobectví),
  • ke správným postojům a vztahům mezi chlapci a děvčaty,
  • k vědomí, že největší hodnotou lidstva je život v míru, který je nutno chránit,
  • k rozvoji charakterových vlastností (čestnost, pravdomluvnost, poctivost, statečnost, upřímnost, optimismus, spravedlnost a podobně),
  • k upevňování volních vlastností (vytrvalost, houževnatost, samostatnost, aktivita, sebeovládání a podobně),
  • k samostatnému rozlišování správného a nesprávného jednání,
  • k chápání nutnosti dodržovat pravidla chování daná Školním řádem.
 8. Estetická výchova

  Estetická výchova sleduje u dětí ŠD rozvoj poznávání, vnímání, chápání a prožívání krásy v denním životě, v přírodě, ve společnosti, v pracovním prostředí, v chování a jednání lidí, v umělecké tvorbě.

  V rozvíjení estetické výchovy povedeme děti:

  • k péči o čistotu a pořádek, vhodnému oblékání a úpravě zevnějšku,
  • ke kultivovanému vyjadřování, způsobu chování a vystupování,
  • k estetickému zkrášlování a úpravě prostředí ŠD, tříd a podobně,
  • k šetření a ochraně krásy přírody, kulturně uměleckých děl a památek,
  • k zájmu o písně, hudbu, literaturu, divadlo, obrazy, filmovou tvorbu a podobně,
  • k esteticko-výtvarnému vyjadřování, recitaci, zpěvu, tanci, modelování, dramatizaci.
 9. Dopravní výchova

  V dopravní výchově ve ŠD povedeme děti:

  • k upevňování pravidel chování na komunikaci (chodník, silnice, křižovatka, jízda na kole),
  • k prohlubování znalostí dopravních značek pro chodce a cyklisty,
  • k dodržování pravidel chování ve veřejných dopravních prostředcích,
  • ke kladnému vztahu a důvěře k příslušníkům Policie ČR.

Rozdělení činností ve školní družině

 1. Činnost odpočinková.
 2. Činnost rekreační.
 3. Činnost zájmová:
  1. pracovně technická,
  2. přírodovědná,
  3. společenskovědní,
  4. estetická,
  5. sportovní a turistická,
  6. dopravní,
  7. sebeobslužná a společensky prospěšná,
  8. dramatická.
 4. Příprava na vyučování.
 5. Činnosti další.

Provoz školní družiny

Pracovní doba: 

Pondělí 11:30 – 16:00
Úterý 11:30 – 16:00
Středa 11:30 – 16:00
Čtvrtek 11:30 – 16:00
Pátek 11:30 – 15:30

Plán prostudovala:

Ředitelka školy: Mgr. Gabriela Holá

V Netíně 1. 9. 2023