Drobečková navigace

Úvod > Družina > Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Název programu: Rok dobré nálady

 1. Identifikační údaje

Adresa:

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou

Netín 14

594 44 Radostín nad Oslavou

IČO: 70993815

Ředitelka školy:

Mgr. Gabriela Holá

Vedoucí vychovatelka ŠD:

Šárka Strádalová (zástup za Mgr. Mirku Balounovou)

 1. Charakteristika školní družiny

Školní družina pracuje při ZŠ Netín a je umístěna v horní třídě. ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita školní družiny je 20 žáků.

 1. Cíle vzdělávání

 • Nabízet dětem smysluplné využití volného času
 • Rozvíjet osobnost dítěte. Vést děti k samostatnému rozhodování a tvorbě postojů.
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
 • Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
 • Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.
 • Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.
 • Učit žáky osvojovat si základy slušného chování.
 • Učit žáky komunikovat, spolupracovat a respektovat se.
 • Rozvíjet u dětí pohybové schopnosti v oblasti jemné i hrubé motoriky.
 • Cvičit paměť, postřeh a soustředění.
 • Vytvářet podmínky pro odpočinek a relaxaci.
 1. Formy vzdělávání

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.

 • Výtvarná a pracovní činnost
 • Sportovní aktivity
 • Hudební a dramatická výchova
 • Odpočinkové činnosti
 • Rekreační činnosti
 • Příprava na vyučování

Příležitostná činnost výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost, která je organizována nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD.

Mohou se účastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce. Jedná se většinou o jednorázové akce.

 • Sportovní soutěže
 • Karneval
 • Besídky

Spontánní aktivity jsou zahrnuty především v rámci odpoledních klidových činností a při pobytu venku.

 1. Délka a časový plán zájmového vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců – po dobu trvání školního roku. Po dobu podzimních, vánočních, pololetních a jarních prázdnin se činnost ŠD přerušuje.

Provoz školní družiny je řízen Vnitřním řádem školní družiny, který je vydáván na každý školní rok.

Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou též uvedeny ve Vnitřním řádu školní družiny.

 1. Materiální podmínky

ŠD je provozována v horní třídě školy. Třída je vybavena nábytkem určeným k ukládání hraček, her a knih. Dále je třída vybavena školními lavicemi, počítači a prostorným kobercem, kde děti tráví čas určený k odpočinku a relaxaci. Dětem je umožněn také pobyt v herně, která je vybavena nábytkem určeným ke stolování a policemi s hračkami. Ke sportovním aktivitám je využívána sportovní místnost v přízemí školy.

Sociální zařízení a šatny má ŠD společné se ZŠ.

Po dohodě s vedením školy využíváme i obecní hřiště a při příznivém počasí trávíme čas v přírodě v okolí obce.

Užívání mimoškolních prostor je ošetřeno pravidly bezpečnosti.

 1. Ekonomické podmínky

Úplata za školní družinu činí 80 Kč měsíčně (rozumí se tím i jeden odchozený den v měsíci).

Úplata se hradí vychovatelce, dvakrát za školní období. Nárok na vrácení úplaty nastává v případě dlouhodobé nemoci. Písemnou žádost o vrácení úplaty podávají rodiče ředitelce školy.

Datum úhrady určí ředitelka školy a seznámí s ním rodiče na schůzce rodičů či jiným vhodným způsobem.

Na úplatu za zájmové vzdělání může být poskytnuta sleva či úplné prominutí při pěstounské péči nebo v sociální nouzi. Rodiče si podají žádost u ředitelky školy a donesou doklad pro uznání ze sociálního úřadu.

 1. Personální podmínky

Pedagogický provoz v ŠD zajišťuje vychovatelka.

 1. Podmínky BOZP

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáků. Podporuje dobré vztahy mezi žáky, zaměstnanci, rodiči a veřejností. Předchází rizikovým situacím nebo úrazům. Děti jsou vedeny k odpovědnosti za své chování, svou bezpečnost i bezpečnost ostatních při jednotlivých činnostech.

Bezpečnost ve všech prostorách ŠD je zajištěna Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny. Žáci se řídí pokyny pedagogického pracovníka.

 1. Podmínky pro činnost žáků se specifickými potřebami a žáků mimořádně nadaných

 • Individuální přístup
 • Příjemné prostředí
 • Rozdělení úkolů na dílčí části
 • Vybavení didaktickými pomůckami
 • Různorodá nabídka činností
 • Spolupráce s rodiči
 • Aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti
 1. Obsah vzdělávání

V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových kompetencí.

Kompetence k řešení problémů

 • Žák dokáže samostatně vyřešit problém nebo dokáže požádat o pomoc druhého.
 • Nenechá se odradit případným nezdarem.
 • Všímá si problémů druhých.
 • Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Umí vyhledat informace k řešení problémů.
 • Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.

Kompetence komunikativní

 • Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem.
 • Nebojí se vyjádřit svůj názor.
 • Naslouchá názorům druhých, respektuje je.
 • Dokáže vést dialog.
 • Umí pracovat s informacemi.
 • Vyjadřuje se kultivovaně.
 • Dokáže argumentovat, obhájit své názory.

Kompetence sociální

 • Žák spolupracuje v kolektivu.
 • Vyjadřuje své názory.
 • Umí jednat s vrstevníky.
 • Je ohleduplný k okolí, ochotný pomoci druhým.
 • Umí přijmout názor druhých.
 • Spolupracuje.
 • Zná možnost, jak vědomě zvládat své emoce.
 • Má upevněné hygienické návyky.

Kompetence občanská

 • Respektuje druhé.
 • Respektuje odlišnosti osobní, kulturní, náboženské atd.
 • Dokáže pomoci v tísni.
 • Dokáže odolat nátlaku druhých v situacích, se kterými nesouhlasí.
 • Dokáže odolat psychickému nátlaku.
 • Uvědomuje si odpovědnost za své činy.
 • Zná svá práva a povinnosti.
 • Dokáže dle svých možností vyhodnotit situaci.
 • Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu.
 • Je ohleduplný k přírodě.
 • Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob.

Kompetence pracovní

 • Používá bezpečně pracovní pomůcky a vybavení.
 • Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.
 • Váží si práce ostatních.
 • Reaguje na potřeby a pomoc druhých.
 • Chrání zdraví své i druhých.
 • Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe.
 • Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.
 • Umí zhodnotit svoji práci i práci druhých.
 • Umí dokončit svoji práci a vyhodnotí úspěšnost.
 1. Výchovně vzdělávací strategie

K dosažení stanovených cílů využíváme zejména tyto výchovně vzdělávací strategie:

 • Skupinová práce
 • Individuální práce
 • Komunitní kruh
 • Výklad
 • Dramatizace
 • Projekty
 • Práce s knihami, časopisy
 • Vyprávění
 • Rozhovor
 • Pozorování
 • Hra
 • Práce s encyklopediemi, mapami, internetem
 • Soutěže
 • Výstavy
 • Besedy
 • Kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy
 • Vycházky
 • Pohybové aktivity
 • Odpočinek, relaxační techniky
 • Praktické dovednosti
 • Řešení problémových úloh
 1. Hodnocení

Hodnocení jednotlivých činností probíhá většinou formou společné diskuse vychovatelky s dětmi na závěr jednotlivých činností, ale i v průběhu činností. Měřítkem pro hodnocení činností je především zájem dětí účastnit se programu, jejich chuť podílet se na jeho vytváření.

 1. Plán zájmového vzdělávání

Plán je rozvržen do čtyř bloků na čtyři roční období: podzim, zima, jaro, léto. Je realizován jako celoroční hra s motivačním zaměřením a názvem (např. Rok dobré nálady)

 1. Blok: Podzim

Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru, čase, pohybové hry venku i v tělocvičně, týmové hry na přemýšlení, společné aktivity (např. karetní, slovní, stolní hry), volná hra dětí, podzimní vyrábění (např. drak, žalud), projekt vlastní pokoj, týdenní projekt Halloween, čtení, práce s mapou a glóbusem, pozorování přírody a jejich proměn, procházky obcí, pobyt na hřišti

 1. Blok: Zima

Pohybové hry v tělocvičně, týmové hry na přemýšlení, společné aktivity, volná hra dětí, vánoční vyrábění, zimní vyrábění (např. brusle, sněhulák), adventní kalendář, projekt masopust, Valentýn, rukodělné činnosti, čtení, poslech hudby, audioknihy, procházky obcí

 1. Blok: Jaro

Pohybové hry venku i v tělocvičně, týmové hry na přemýšlení, společné aktivity, volná hra dětí, projekt – zvířata ve světě, projekt – rostliny, Velikonoce, čarodějnice, jarní vyrábění, čtení, výukové programy na PC, procházky obcí, pobyt na hřišti

 1. Blok: Léto

Pohybové hry venku i v tělocvičně, týmové hry na přemýšlení, společné aktivity, volná hra dětí, letní vyrábění, hra na zmrzlináře, projekt – letní sporty, čtení, tanec, procházky obcí, pobyt na hřišti, třídění hraček, poučení dětí o bezpečnosti při letních činnostech, vyhodnocení celoroční činnosti

V Netíně, 1.9.2023